INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?
Identidade: INNOGANDO SL
Dir. Postal: LG. A GRAÑA, SN – 27730 ABADIN (Lugo)
Teléfono: 644 58 62 45
Correo electrónico: hola@innogando.com
Delegado de Protección de Datos:

Finalidade

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?
Se es cliente:
Tratamos a información co fin de posibilitar a adecuada prestación do servizo.
concertado, facturación, desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación
de produtos e servizos.

Se contactaches connosco:
Tratamos a información para xestionar a consulta, queixa, suxestión e/ou reclamación.

Se es candidato:
Tratamos a información para xestionar a relación cos candidatos que solicitan a
posto vacante na empresa.

Tempo

Canto tempo conservaremos os teus datos?
Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación.
comercial e non se solicita a súa supresión polo interesado. Tendo en conta o
prazos previstos pola lexislación en materia de prescrición de responsabilidades.

Lexitimación

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?
Confiamos no consentimento do interesado e/ou na execución do contrato.

Destinatarios

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?
Os datos cederanse a terceiros sempre que exista unha obriga legal.
Os seguintes procesadores de datos poden procesar e/ou acceder aos seus datos:
-Asesoría, coa finalidade de prestar servizos de xestión e asesoramento fiscal e contable.
-Empresas de transporte coa finalidade de realizar a entrega de mercadorías.
-Empresas informáticas coa finalidade de manter aplicacións e sistemas
TI.
-Empresas de consultoría, certificación e/ou asesoramento xurídico.

Dereitos

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se INNOGANDO SL
Estamos tratando datos persoais que lles conciernen ou non.
Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, o seu
rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e a
portabilidade de datos.
Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que se nos deu en
algún propósito específico; así como para presentar unha reclamación ante calquera autoridade de
control.
Podes exercer os teus dereitos de protección de datos por escrito en LG. A GRAÑA, SN – 27730
ABADIN (Lugo).

Orixe

Como obtivemos os teus datos?
Os datos obtivéronse directamente do interesado ou do seu representante legal.
A categoría de datos utilizada é:
-Identificación: nome e apelidos, NIF, enderezo postal, teléfonos, correo electrónico.
-Datos bancarios: para pago domiciliado.
-Os necesarios para manter a relación comercial. Facturación.

Información adicional

INNOGANDO SL, cando actúe como encargado do tratamento, utilizará os datos de
terceiros coa finalidade de prestar os servizos encomendados, tratándoos unicamente
segundo as instrucións do Responsable, comprometéndose a non aplicalas
nin utilizalos para diferentes fins, nin comunicalos a outras persoas. INNOGANDO SL
adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a
seguridade dos datos persoais, e que impidan a súa alteración, perda, tratamento ou
acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza da
datos e os riscos aos que están expostos, na normativa vixente.

PEME INNOVADORA

Válido ata o 20 de maio de 2024