INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

 

Responsable

¿Quen é o responsable do tratamiento dos seus datos?
Identidade: INNOGANDO SL
Dir. Postal: LG. A GRAÑA, SN – 27730 ABADIN (Lugo)
Teléfono: 644 58 62 45
Correo electrónico: hola@innogando.com
Delegado de protección de datos:

Finalidade

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos personais?
Se es cliente:
Tratamos a información coa finalidade de posibilitar a adecuada prestación do servicio
concertado, a facturación, o desarrollo de accións comerciais e a oferta e/o contratación
de produtos e servicios.

Se contactaches con nós:
Tratamos a información xestionar a consulta, queixa, suxerencia e/o reclamación.

Se es candidato:
Tratamos a información co fin de xestionar a relación cos candidatos que optan a un
posto vacante na empresa.

Tempo

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos personais proporcionados conservaranse mentras se mantenga a relación
comercial e non se solicite a sua supresión por parte do interesado. Tendo en conta os
prazos previstos pola lexislación respeto á prescripción de responsabilidades.

Lexitimación

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
Basámonos no consentimiento do interesado e/o a execución do contrato.

Destinatarios

¿A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?
Cederanse datos a terceiros sempre que exista unha obligación legal.
Podrán tratar e/o acceder a os seus datos os seguintes encargados do tratamento:
-Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
-Empresas de transporte coa finalidade da realización da entrega de mercancía.
-Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas
informáticos.
-Empresas de consultoría, certificación e/o asesoramento xurídico.

Dereitos

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquer persona ten dereito a obter confirmación sobre si na INNOGANDO SL
estamos tratando datos personais que lles conciernan, ou non.
Ten dereito a solicitar o acceso aos datos personais relativos ao interesado, a sua
rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á
portabilidade dos datos.
Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que otorgara en
algunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación ante calquer autoridade de
control.
Pode exercer os sus dereitos de Protección de Datos por escrito en LG. A GRAÑA, SN – 27730
ABADIN (Lugo).

Procedencia

¿Como obtimos os seus datos?
Os datos obtéronse directamente do interesado ou o seu representante legal.
A categoría de datos que se emplean son:
-De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.
-Datos bancarios: para a domiciliación de pago.
-Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.

Información adicional

INNOGANDO SL, cando actúe como encargado do tratamento, utilizará os datos de
terceiros coa finalidade de prestar os servizos encomendados, tratándoos únicamente
según as instruccións do Responsable do Tratamento, comprometéndose a non aplicalos
nin utilizalos para fines distintos, nin a comunicalos a outras personas. INNOGANDO SL
adoptará as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a
seguridade dos datos de carácter personal, e que eviten a sua alteración, pérdida, tratamento ou
acceso non autorizado, habendo conta do estado da tecnoloxía, da natureza dos
datos e dos riscos aos que están expostos, na normativa vixente.