Actualmente finalizaron as 3 Anualidades coa consecución do 100% dos obxetivos previstos inicialmente no proxecto:

OG1.Investigación sobre as diferentes tecnoloxías habilitadoras aplicadas á cadea de valor nos diferentes puntos críticos.
Empresas Involucradas: Leche Río, Innogando, Proymaes, Himikode (Subcontrata ITG)
OG2 Evaluación e mellora de ditas tecnoloxías desenrrolando validacións en pilotos entre as pymes, centros de investigación e na empresa tractora.
Empresas Involucradas: Leche Río, Innogando, Proymaes, Himikode (Subcontrata ITG e USC)
OG3 Desenrrolar un servizo integral “llave en mano” que permita o control sobre o impacto na cadea de valor da industria láctea incluíndo dispositivos para a captación continua de datos, solucións de visión artificial, intelixencia artificial, machine learning e blockchain encamiñada a unha certificación dixital da trazabilidade, e unha aplicación encamiñada a dar valor aos datos procesados no cliente final e distribuidor.
Empresas Involucradas: Leche Río, Innogando, Himikode (Subcontrata ITG)

Máis concretamente:
• Realizáronse os modelos de visión por computador que permiten detectar nas diferentes líneas da fábrica si o etiquetado das botellas que se están envasando corresponde coa orde de pedido executada. Mediante un sistema de 2 cámaras, unha por cada línea de producción, permite en tempo real realizar tanto a comprobación da calidade do envasado como o conteo das botellas. Desenrroláronse a integración da impresión de QR no final da línea piloto.
• Realizáronse a integración de todas as fontes de datos que permiten monitorizar a calidade do leite, así como a dixitalización de todos os procesos internos que os trabajadores de fabrica realizan no día a día respeto á calidad. Ademáis, diseñouse a información a almacenar nunha cadea de bloques (Blockchain) que permitirá aos usuarios dispoñer da trazabilidade da granxa á mesa da leite embotellada.
• Realizouse a aplicación final encamiñada aos diferentes axentes implicados (consumidor, gandeiría, industria) conectada en tempo real á plataforma de monitorización.
• Todas as solucións de software implementadas e integradas con outros sistemas externos (Ligal, Cegacol, Aemet) desplegáronse nun sistema na nube de leche rio, permitindo a accesibilidade de dita información 24/7, nesta plataforma de monitorización integrada realizouse a implementación de algoritmos de predicción sobre a información ofrecendo a Leche Rio unha ventaxa competitiva a poder adiantarse ás necesidades de fábrica

Milktelligence

Milktelligence aborda a necesidade do sector lácteo de mellorar a súa productividade mediante a recollida de datos, sensorización e visualización de indicadores clave para a industria láctea. Por eso, este proxecto supondrá importantes avances sobre o control de stocks nas gandeirías, permitirá organizar o suministro por parte da empresa, así como relacionar o alimento en mal estado co rendimento produtivo.
Esta iniciativa pretende diseñar, desenrrolar e validar unha nova plataforma colaborativa para os sectores primario e secundario que permita, a través do diseño de dashboards específicos, a toma de decisións áxiles en base a criterios de maximización de rendimento produtivo, sanidade animal e calidade de produtos.
Milktelligence é un proxecto estratéxico promovido polo Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), que implica dúas empresas tecnolóxicas (PS Vet Dairyquality e Innogando) e tres empresas alimentarias (GALACTEUM, Feiraco y Cooperativa Agraria Provincial de  A Coruña); e financiado no marco do programa de apoio a AEIs do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. O seu obxetivo xeral é promover a competitividade e a transición hacia o liderazgo dixital no sector lácteo.  
Obxetivos específicos do proxecto
  1. Analizar as necesidades das granxas leiteiras en base á estratexia e mercado das industrias lácteas
  2. Definir e instalar a sensórica de recollida de datos nas granxas seleccionadas
  3. Desenrrolar unha plataforma de recollida e analítica de datos
  4. Establecer os KPIs de interés para as granxas leiteiras e realizar os dashboards usando BI para a visualización dos mismos
  5. Validar o funcionamiento e aplicabilidade dos dashboards nas granxas leiteiras e correxir as posibles desviacións

Esta iniciativa pretende diseñar, desenrrolar e validar unha nova plataforma colaborativa para os sectores primario e secundario que permita, a través do diseño de dashboards específicos, a toma de decisións áxiles.